Dữ liệu đề tài

CS-DT

Việc làm cho lao động vùng gò đồi thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế Chính trị
Người tham gia: Lê Văn Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DT.2008

Phát triển công nghiệp nông thôn huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Sơn

CS-DT

Phát triển công nghiệp nông thôn huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế Chính trị
Người tham gia: Lê Văn Sơn (Chủ nhiệm)