Dữ liệu đề tài

CS-DT DHKH

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU GỐM THỦY TINH PHỐT PHÁT PHA TẠP ĐẤT HIẾM

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thanh Tiến (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuất

DHH2011 - 01-17

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nền aluminate pha tạp

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuất, Lê Xuân Diễm Ngọc, Nguyễn Trọng Thành

B2006-DHH-01-03

Xây dựng phép đo liều bức xạ nhiệt phát quang sử dụng liều kế dạng viên nén

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuất, Phạm Vinh, Nguyễn Văn Tảo, Nguyễn Văn Sửu, Ngô Quang Thành

B2001-07-65

Nghiên cứu cơ chế nhiệt phát quang và khả năng ứng dụng của vật liệu sulphát kiềm thổ pha tạp các nguyên tố đất hiếm

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuất, Nguyễn Mạnh Sơn, Phạm Vinh, Nguyễn Trọng Thành