Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Kết quả khảo sát đáp ứng miễn dịch của gà và vịt với các hình thức nuôi khác nhau sau khi tiêm hai loại vaccine cúm gia cầm trên một số địa bàn tỉnh Bình Định
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 3
Số:
Trang: 158-161
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Nguyễn Xuân Hòa (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Tôn Nữ Ái Quyên
Đề tài liên quan: 0