Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp mã số 1124 và 1324 đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của giống gà J-Dabaco giai đoạn 4-12 tuần tuổi
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: Kì 1
Số: Tháng 3
Trang: 76-80
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Phan Thị Hằng, Dương Ngọc Phước, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Dương Thanh Hải
Đề tài liên quan: 0