Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of replacing ensiled taro foliage (Colocasia esculenta) with ensiled banana pseudo-stem (Musa spp) and soybean meal on intake, digestibility and nitrogen retention in Moo Lath pigs
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 30
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Boulerth Sivilai (Chính), Dư Thanh Hằng, Nguyễn Quang Linh
File đính kèm:
  1. Paper_1.docx
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd30/3/lert30054.html