Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Combined effect of the perpendicular magnetic field and dilute charged impurity on the electronic phase of bilayer AA-stacked hydrogenated graphene
Tạp chí:
ISSN: 0375-9601
Tên tạp chí Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics (0375-9601, E-ISSN: 1873-2429)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCIENCE BV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2018
Tập: 382
Số:
Trang: 3298-3305
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Bùi Đình Hợi (Chính), Mohsen Yarmohammadi
File đính kèm:
  1. 1-s2_0-S0375960118309885-main.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960118309885