Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The comparison of training model of elementary education major between HU - University of Education in Vietnam and Harbin University in China. .
Tạp chí:
ISSN: 1673-2499
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: 9
Trang: 52-53
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Hoài Anh (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Bé
Đề tài liên quan: 0