Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of chitosan concentration on the structure of chitosan beads formed in NaOH and NaOH.SiO2
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí The 1st Rajamangala Surin International Conference "Academic Network Bridge Through Research"
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập: 1
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: Kỹ thuật môi trường khác
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Minh Đức, Vệ Quốc Linh
File đính kèm:
  1. Revise_version-A01041.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://www.surin.rmuti.ac.th/rsic2018/