Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phân loại kinh tế hộ nông dân canh tác lúa tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội Thảo GIS 2018
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 577-586
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)
File đính kèm:
  1. Full_Paper_GIS_2018_Phân_loại_Kinh_tế_hộ_Duy_Phước_Minh_Phượng.docx
Đề tài liên quan: 0