Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: PREPARING PRESERVICE TEACHERS TO TEACH MATHEMATICAL LITERACY: A REFORM IN A TEACHER EDUCATION PROGRAM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí ICMI STUDY 24 CONFERENCE PROCEEDINGS , Tsukuba, Japan
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: pp. 405-412
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Nguyễn Giang Nguyên
File đính kèm:
  1. ICMI_Study_24_Proceeding.pdf
Đề tài liên quan: 0