Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NHỮNG CỘI RỄ TRUNG ĐẠI CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM 20 NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đông Á: những vấn đề nghiên cứu và giáo dục Ngữ văn"
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
File đính kèm:
  1. Bài_báo_NHỮNG_CỘI_RỄ_TRUNG_ĐẠI.docx
Thuộc đề tài: 0