Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The effect of dried cassava foliage with ensiled cassava root on growth performance of local yellow cattle in Lao PDR
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi (1859-476X)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 249
Trang: 43-48
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Bounthavy Vongkhamchanh (Chính), Izuru Saizen, Boualy Saphangthong, Lê Văn An, Dương Thanh Hải
File đính kèm:
  1. The_effect_of_dried_cassava_foliage_with_ensiled_cassava_root_on_growTH_performance_of_local_yellow_cattle_in_Lao_PDR.docx
Đề tài liên quan: 0