Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUYÊN BIÊN GIỚI ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG – TÂY VÀ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN RỪNG Ở LÀO VÀ VIỆT NAM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Đại học kinh tế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính, Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thị Kim Thoa
File đính kèm:
  1. Hanh_lang_kinh_te_dong_tay.docx
Đề tài liên quan: 0