Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hôn nhân- gia đình: Từ nghi lễ hằng thuận đến những ảnh hưởng trong đời sống xã hội đương đại
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo quốc gia: “Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại” do Bộ VH-TT&DL tổ chức, Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Dương Thị Nhung
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: 1