Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phát triển du lịch homestay ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường Đại học lần thứ II, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Dương Thị Nhung (Chính), Trần Thị Thu Vân
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: 1