Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực đối với các giờ dạy học môn Viết tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt 2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Nxb ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Dương Thị Nhung (Chính), Trần Thị Thu Vân
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: 1