Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect on oxalate concentration in taro (Colocasia esculenta (L.) Schott var. ant quorum) of planting in sandy or clay soils, and of traditional ways of cooking the corms
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2021
Tập: 33
Số: 5
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Hồ Lê Quỳnh Châu, Thân Thị Thanh Trà
File đính kèm:
  1. Effect_on_oxalate_concentration_in_taro.docx
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd33/5/3369hang.html