Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Một số phim tư liệu hỗ trợ dạy học môn Tự nhiên và xã hội với chủ đề thực vật và động vật: từ quy trình thiết kế đến thực nghiệm sư phạm
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 02(58)/2021
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. z2517498449613_0c57f5f01089e68c33ace18f1c1a4b42.jpg
Thuộc đề tài: 1