Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: USING ASH FROM DOMESTIC WASTE INCINERATOR TO GENERATE ELECTRICITY AND MAKE BINDER IN BUILDING MATERIALS
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: T 59
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Tác giả: Võ Văn Tân
File đính kèm:
  1. Ten_bai_bao_Tc_Hoa_hoc_Hoi_nghi_Hoa_Vo_co_2021.pdf
Đề tài liên quan: 0