Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ NÂU Scatophagus argus (Linnaeus, 1776) PHÂN BỐ Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG
Tạp chí:
ISSN: 1859-2333
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (1859-2333)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Cần Thơ
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 57
Số: 2B
Trang:
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Lê Minh Tuệ, Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Phi Nam, Lê Thị Thu An, Nguyễn Tử Minh
File đính kèm:
  1. TS-NGUYEN_VAN_HUY1.pdf
Đề tài liên quan: 0