Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2015-2018
Tạp chí:
ISSN: 978-604-947-688-8
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo khoa học: Thực trạng quản lý đất đai và bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 99-109
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Lê Đình Huy, Trương Công Vũ
File đính kèm:
  1. Tom_tat.docx
Đề tài liên quan: 0