Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá mức độ bền vững của mô hình du lịch cộng đồng homestay tại vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế (2354-1350)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Công Dũng (Chính), Nguyễn Đức Kiên
File đính kèm:
  1. Bai_bao_HCE_2021_Dung.docx
Thuộc đề tài: 0