Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ DUNG MÔI CHIẾT ĐẾN HÀM LƯỢNG TỔNG CÁC HỢP CHẤT PHENOL, TỔNG FLAVONOID VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT TỪ NẤM OPHIOCORDYCEPS SOBOLIFERA
Tạp chí:
ISSN: 2354-0842
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 17
Số: 2
Trang: 11-21
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Văn Khoa (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thanh Minh, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thị Văn Thi
File đính kèm:
  1. 2020_ANH_HUONG_CUA_HE_DUNG_MOI_CHIET_DEN_HAM_LUONG_TONG_CAC_HOP_CHAT_PHENOL,_TONG_FLAVONOID_VA_HOAT_TINH_CHONG_OXY_HOA_CUA_CAO_CHIET_TU_NAM_OPHIOCORDYCEPS_SOBOLIFERA.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/upload/vol_17/no_2/634_fulltext_5.Hoa - Hieu - Le Trung Hieu.pdf