Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng hợp nanocomposite Ag@Hydroxyapatite (Ag@HAp) từ dịch chiết tía tô và đánh giá khả năng kháng khuẩn của vật liệu
Tạp chí:
ISSN: 0866-7411
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia) (2)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 7
Số: 1
Trang: 1-8
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Thị Văn Thi
File đính kèm:
  1. Nanocomposite_Ag@HAp.docx
Đề tài liên quan: 0