Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của hạn hán đến cây công nghiệp lâu năm tỉnh Đăk Lak
Tạp chí:
ISSN: ISBN 978-604-334-789-0
Tên tạp chí Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 2
Số:
Trang: 118-127
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính)
File đính kèm:
  1. Le_Phuc_Chi_Lang.docx
Thuộc đề tài: 0