Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục biển đảo trong ngành giáo dục ở Việt Nam
Tạp chí:
ISSN: ISBN 978-604-334-789-0
Tên tạp chí Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 1
Số:
Trang: 1017-1028
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Ngọc Bảy
File đính kèm:
  1. Nang_cao_hieu_qua_giao_duc_bien_dao.docx
Đề tài liên quan: 0