Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Isolation, Screening, Identification and Optimization of Culture Parameters to Produce γ-aminobutyric Acid by Lactiplantibacillus pentosus R13, an Isolate from Ruoc (Fermented Shrimp Paste)
Tạp chí:
ISSN: 2345-5357
Tên tạp chí Applied Food Biotechnology (2345-5357, E-ISSN: 2423-4214)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SHAHID BEHESHTI UNIV MEDICAL SCIENCES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập: 9
Số: 1
Trang: 1-8
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính)
File đính kèm:
  1. Isolation,_Screening,_Identification_and_Optimization_of_Culture_Parameters_to_Produce_γ-aminobutyric_Acid_by_Lactiplantibacillus_pentosus_R13,_an_Isolate_from_Ruoc_(Fermented_Shrimp_Paste).pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.22037/afb.v9i1.36103