Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng hoạt động ngoại khóa môn Bơi mang bao gói trang bị của học viên năm thứ nhất, Trường Đại học Chính Trị
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-4417
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: ISSN 1859-4417
Số: Số đặc biệt 12/2021
Trang: 276-280
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Hoàng Hải, Phạm Đức Thạnh, Phạm Việt Đức, Ngô Duy Toàn (Đại học Chính Trị)
File đính kèm:
  1. Bai_bao_Tu_Son_Duc.pdf
Đề tài liên quan: 0