Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Công tác công đoàn trong chuyển đổi phương thức giảng dạy thích ứng tình hình dịch bệnh
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Vai trò Công đoàn trong việc triển khai giảng dạy trực tuyến, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, 2022
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang: 213
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính)
File đính kèm:
  1. Minh_chung_Ngan.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=556&ID=5915&CateID=536