Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Application GIS and remote sensing for soil organic carbon mapping in a farm-scale in the hilly area of central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Air, Soil and Water Research (1178-6221)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SAGE PUBLICATIONS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Thùy Phương, Lê Ngọc Phương Quý, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)
File đính kèm:
  1. 11786221221114777.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1177/11786221221114777