Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Landau levels and magneto-optical responses in Weyl semimetal quantum wells in a non-uniform magnetic field
Tạp chí:
ISSN: 1098-0121
Tên tạp chí Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics (1098-0121, E-ISSN: 1550-235X [2015])
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản American Physical Society
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2022
Tập: 106
Số:
Trang: 075412
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Le Thi Hoa (Chính), Lê Thị Thu Phương, Nguyen Ngoc Hieu, Huynh Vinh Phuc (Chính)
File đính kèm:
  1. 46_Prb106(2022)075412.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.106.075412