Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng hoạt động Thể dục Thể thoa ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-965-836-5
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2022 (tập 2)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập: 2
Số: 30
Trang: 557-584
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Đôn Công Uy
File đính kèm:
  1. Bao_Can_Tho_A_Nguyen.pdf
Đề tài liên quan: 1