Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of replacement of fishmeal-based diet by full-fat or defatted black soldier fly larvae (Hermetia illucens) meal in diets on performance of Asian seabass (Lates calcarifer) juvenile in fresh and brackish water
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập: 34
Số: 11
Trang:
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Lê Đức Ngoan, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://www.lrrd.org/public-lrrd/proofs/LRRD3411/ngye34102.html