Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Các quy định pháp luật về nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng hành chính-Một số hạn chế và giải pháp hoàn thiện
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 11-17
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. Bai_bao_ve_han_che_phap_luat_nguyen_tac_quyen_va_nghia_vu_trong_to_tung_hanh_chinh_1.doc
Đề tài liên quan: 0