Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chemical composition and biological activities of essential oil from Grewia bulot leaves
Tạp chí:
ISSN: 14786427
Tên tạp chí Natural Product Research (1478-6419, E-ISSN: 1478-6427)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Tác giả: Phạm Việt Tý (Chính), Hồ Việt Đức, Anh Tuan Le, Ngô Duy Ý, Đặng Thị Thanh Nhàn, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Chí Bảo (Chính)
File đính kèm:
  1. Chemical_composition_and_biological_activities_of_essential_oil_from_Grewia_bulot_leaves1.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786419.2023.2275739?scroll=top&needAccess=true