Dữ liệu đề tài

B2022-DHH-13

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây Bù lốt (Grewia bulot) ở Việt Nam

Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm), Phạm Việt Tý, Hồ Việt Đức, Đặng Thị Thanh Nhàn, Ngô Duy Ý, Lê Quốc Thắng, Lê Tuấn Anh