Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Khảo sát đặc điểm sản xuất lúa tại Hợp Tác xã Nông nghiệp Tín Lợi, Quảng Lợi, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông-Lâm-Ngư toàn quốc (lần thứ 3), 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Tống Thị Hải Hạnh