Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học liên thông tại Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐHSP – Đại học Huế,, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng, Nguyễn Hữu Hảo, Quách Hòa Bình, Ngô Ngọc Đông Thảo, Tôn Thất Dụng, Nhiều tác giả

Cách tiếp cận lịch sử văn học của Vũ Ngọc Phan trong nhà văn hiện đại,

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, ISSN 1859-1612,, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Đào tạo giáo viên theo đơn đặt hàng – Tiềm năng cần khai thác

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “ Mô hình và phương thức đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Nxb Đại học Huế, 2012, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Văn xuôi Đạm Phương trong tiến trình vận động của văn xuôi Việt Nam đầu thế kỷ XX

In trong sách Đạm Phương nử sử - Chân dung nhà văn hóa đầu thế kỷ XX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012, 2012
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Đánh giá năng lực học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Đổi mới kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ" Trường Đại học Sài Gòn, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Cảm quan thơ trong truyên ngắn Nguyễn Tuân, T

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, ISSN 1859-1612, 2012
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Đào tạo giáo viên theo đơn dặt hàng – Tiềm năng cần khai thác

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, trường Đại học Sư phạm Huế-, 2012
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Đào tạo giáo viên theo đơn dặt hàng – Tiềm năng cần khai thác

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, trường Đại học Sư phạm Huế, 2012
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Đào tạo sư phạm theo nhu cầu xã hội

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc các trường sư phạm, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Cảm quan thời gian trong thơ Tú Xương

Tập san Thông báo Khoa học và Giáo duc Trường Đại học Sư phạm Huế, 2011
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng, Vinh, Trương Hoàng

Quá trình hiện đại hóa văn xuôi Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX – so sánh với một số nước trong khu vực Đông Nam Á

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “ Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước văn hóa khu vực chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc (từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX) Trường ĐHKHXH &NV; TP Hồ Chí Minh và Japan Foudation phối hợp tổ chức, tháng 3/2010., 2010
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo tín chỉ- Nhìn từ quyền lợi của người học., tháng 3 .2009, tr..

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Trường Đại học Sư phạm Huế, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng