Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0494-6928

Một số motif nghệ thuật tiêu biểu trong truyện ngắn về chiến tranh của Bảo Ninh

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2022
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)

1859-1612

Motif săn bắn trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)

0494-6928

Đàn ông và đàn bà - những chủ thể được định giới trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2019
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)

0494-6928

Thi pháp liên văn bản: viết lại và phỏng họa

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

0866-7349

Liên văn bản: Lý thuyết, lịch sử và sự hiện diện ở Việt Nam

Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

2354-1296

Tên của đóa hồng - thực hành hoàn hảo của Umberto Eco về tính liên văn bản

Văn nghệ quân đội, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)

"Bài học nông thôn" và "huyền thoại phố phường" trong sáng tác Nguyễn Huy Thiệp

in trong Khoa Ngữ văn - Đại học sư phạm Huế, Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục, NXB Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

0494-6928

Tính liên văn bản trong quan niệm của Julia Kristeva

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)

1859-1612

Hình tượng Trương Chi trong ca khúc Văn Cao – Phạm Duy – Phó Đức Phương (tiếp cận liên văn bản)

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐHSP - Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn, Lê Thị Thuyên

2354-1296

Hình tượng Trương Chi trong một số ca khúc Việt Nam hiện đại

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính), Lê Thị Thuyên

1859-4883

Ý thức đa ngữ trong văn học Việt Nam thời toàn cầu hóa

Kỷ yếu hội thảo khoa học Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới, Đại học Khoa học - Đại học Huế, 5/2016, Tạp chí Sông Hương số 329, 7/2016, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

Giễu nhại diễn ngôn phê bình văn học trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp và Phạm Thị Hoài

trong Đại học văn hóa Hà Nội (Nhiều tác giả), Thế hệ nhà văn sau 1975 - Diện mạo và Thành tựu, NXB Hội nhà văn, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn