Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

HUYỀN THOẠI VÀ SỰ PHÓNG CHIẾU TÂM THỨC NGHỆ SĨ TRONG THƠ MỚI

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

1859-1612,

DẤU ẤN VĂN HOÁ TRONG NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT THƠ HOÀNG CẦM

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

1859-1612,

TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HOÁ VÀ TRÀO LƯU SỐ ĐẾN THƠ MỘT SỐ NHÀ THƠ VIỆT NAM SAU 1986

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính), Đỗ Thị Xuân Dung
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/DOC_BAIBAO/56_851_HoangThiHue,T

ISSN:1021-3619

The Effects of Globalisation on Languages Case Study of Vietnamese

Hong Kong journal of Social Sciences, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hue Hoang Thi (Chính)

ISSN: 2327-7912

Defamiliarization as the Core Value of Creativity: Forms of Defamiliarization in a Modern Indonesian Novel

International Journal of Literary Humanities, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Huế

Biểu tượng Đất và Nước trong trường ca Phồn sinh của Nguyễn Linh Khiếu

2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

ISSN 2690-3520 (Print) ISSN 2690-3539 (Online)

The Impact of Literature in Construction the People of Modern Culture

INTERNATIONAL JOURNAL, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Huế

Preserving Nature - Messages from Contemporary Vietnamese Poetry

International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

2201 - 1323

The impact of globalization on the culture, society and literature of Viet Nam

International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2020
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

0494-6928

Một số đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật thơ Việt Nam sau 1986

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2020
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

2525 - 2372

Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986, nhìn từ yếu tố văn hoá tâm linh

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Huế