Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1531

Văn học Nhật Bản và mỹ học bóng tối: Cái ác trong "Kafka bên bờ biển" của Haruki Murakami

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2022
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

0119-8386

Death in Haruki Murakami's Novels: Shadow, Soul, and Sex

Asia-Pacific Social Science Review, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)
Liên kết: https://apssr.com/volume-publication/apssr-volume-21-number-2/

1859-1531

Huyền thoại và văn học: Một cái nhìn tổng quan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

2588-1213

Diễn ngôn lịch sử trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

0494-6928

Hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

ISSN 1859 – 1612

Biểu tượng cái chết trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Tạp chí Khoa học, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

ISSN 0494-6928

Văn bản văn học nhìn từ kí hiệu học diễn giải

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

Giao tiếp văn học nhìn từ lí thuyết kí hiệu học văn hóa

Kí hiệu học - Từ lí thuyết đến ứng dụng, NXB Giáo dục, 2016. (Kỷ yếu Hội thảo KH cấp QG), 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

Hình tượng kí ức trong tiểu thuyết Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư của nhà văn Thuận

Văn học Việt Nam 30 năm đổi mới, Đại học Khoa học Huế, 4/2016. (Kỷ yếu hội thảo KH cấp quốc gia), 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

Lai ghép văn hóa trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Báo cáo Hội thảo khoa học Tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa, Viện Văn học - Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, 1/2015, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

Biểu tượng “hành trình” trong tiểu thuyết Haruki Murakami.

Ký yếu hội thảo Phân tâm học với văn học, Đại học Khoa học Huế, 10/2014, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

Giải thiêng huyền thoại trong tiểu thuyết Haruki Murakami

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm – Đại học Huế, tháng 5/2014., 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng