Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Những qua điểm trái ngược nhau về cách mạng tháng 10 và chủ nghĩa xã hội sau khi Liên Xô sụp đỗ,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 90 năm cách mạng tháng Mười Nga, ĐHSP Huế, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Liên bang Xô viết với chiến tranh Việt Nam,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học chiến tháng Điện Biên phủ, ĐHSP Huế, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Quan hệ kinh tế Australia- Asean sau chiến tranh lạnh,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Đại học Khoa học Huế, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Quan hệ EU-ASEAN sau chiến tranh lạnh (1990-1996),

Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần II, Đại học Đà Nẵng, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Cần khẳng định lại ý nghĩa quốc tế của cuộc cách mạng XHCN tháng Mười Nga,

Thông báo khoa học và Giáo dục, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Từ hoà ước Bretlitop của Lênin đến Hiệp định sơ bộ 6/3 của Hồ Chủ Tịch,

Thông báo Khoa học & Giáo dục, ĐHSP Huế, 1997
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Vấn đề Trung Đông trong quan hệ quốc tế 1945-1994,

Thông báo khoa học và Giáo dục, ĐHSP Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Về việc giảng dạy bài “Cách mạng XHCN tháng Mười Nga năm 1917” lớp 11 Ban KHXH,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐHSP Vinh, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Điện Biên Phủ nhìn từ phía các nước đế quốc,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐHSP TP Hồ Chí Minh,, 1994
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Vấn đề bảo vệ hoà bình thế giới trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giảng dạy lịch sử lớp 12”, ĐHSP Huế, 1992
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan

Những trận đánh tạo nên bước ngoặt cơ bản trong chiến tranh thế giới thứ hai ở mặt trận Xô - Đức,

Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử”, ĐHSP Huế, 1992
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Lan