Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sự lãnh đạo của Đảng với Khu Vĩnh Linh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Tạp chí Lịch sử Đảng, 2023
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

ISBN 987-604-51-9284-9

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên chỉ đạo đối phó chiến tranh ngăn chặn bằng công nghệ cao của Mỹ trên Đường Trường Sơn

Hội thảo khoa học: Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam , người con ưu tú của quê hương Quảng Bình do Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh Quảng Bình đồng tổ chức, 2023
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

2588-1310

Tạp chí Lịch sử quân sự với chủ đề đấu tranh chính trị ở miền Trung - Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

2588-1310

Bàn về chiếc xe do Cù Chính Lan tiêu diệt trong chiến dịch Hòa Bình năm 1951

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính), Đặng Phú Phong

ISBN 978-604-51-8302-1

Chiến thắng Quảng Trị năm 1972- Đòn giáng nặng về vào chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ

Hội thảo khoa học Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972, Nửa thế kỉ xây dựng, đổi mới và phát triển do Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Quảng Trị đồng tổ chức, 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

ISBN 987-604-337-363-9

Hợp tác quốc tế về đào tạo của trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế từ năm 2004 đến năm 2019

Hội thảo khoa học quốc tế về Văn hóa và giáo dục lần thứ II (ICCE2021), 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính), Hà Viết Hải (Chính)

2588-1310

Về sự kiện Việt Nam Dân chủ cộng hòa thiết lập kiểm soát đảo Cồn Cỏ (1959)

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2022
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính), Đào Thị Giang

2588-1310

Nhà ngoại giao Võ Nguyên Giáp những năm 1945-1946

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2021
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính), Trương Tiến Đạt

ISBN 978-604-57-7011-5

Huyền thoại Võ Nguyên Giáp qua thừa nhận của tướng lĩnh phương Tây

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp: Một tài năng quân sự xuất chúng, Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam. Hội thảo khoa học cấp Quốc gia, do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức. Nxb. Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2021
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

The Influential Competition between the US and China in Southeast Asia in the First Two Decades of the 21st Century: A Study on the South China Sea Case

The International Conference on Indo-Pacific Construct: A New Regional Order and Implications, at UGC Centre for Southeast Asian and Pacific Studies Sri Venkateswara University, Tirupati, India, 21- 23 June, 2021
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://cseaps.edu.in/indo-pacific-2021/index.html

978-604-974-928-5

Ảnh hưởng của nền giáo dục Pháp đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam trong nửa đầu thế kỉ XX

Hội thảo khoa học quốc tế: Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XX, 2021
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu, Trương Tiến Đạt, Huỳnh Hải Học

978-604-51-7088-5

Nguyên nhân thất bại của cuộc hành quân Lam Sơn 719 qua tài liệu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn

Hội thảo khoa học: Chiến thắng Đường 9-Nam lào 1971: Giá trị lịch sử và hiện thực do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức. Nxb. Quân đội Nhân dân., 2021
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)