Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Một số bất đẳng thức đối với các đạo hàm

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 2005
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Thương

Some collections of functions dense in an Orlicz space

Acta Mathematica Vietnamica, 2000
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Thương

Density of a collection of functions in N_(Phi)-spaces

Journal Math. Sci. Uni. Tokyo, 2000
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Thương, Bảng, Hà Huy

Some Geometrical Properties of the Spectrum of Functions of Orlicz type

Vietnam Journal of Mathematics, 1999
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Thương

Some properties of functions with bounded spectrum

Acta Mathematica Vietnamica, 1999
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Thương