Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859 - 0810

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH QUA BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” VẬT LÍ 10 THPT

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Nguyễn Thành Tâm

1859 - 0810

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC NHÓM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÍ NGHIỆM TRONG DẠY VẬT LÍ Ở TRUNG TÂM GDNN-GDTX

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Nguyễn Thị Kim Thoa

1859 - 0810

Phát triển năng lực hợp tác của học sinh qua dạy học theo trạm

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Nguyễn Thị Kiều Hạnh

1859 - 0810

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ MÔN VẬT LÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Phạm Ngọc Thích

1859 - 0810

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH QUA BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Phan Ngọc Anh

1859 - 0810

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Lê Thị Minh Phương, Ngô Thị Trúc Giang

1859 - 0810

Sử dụng phối hợp các loại hình thí nghiệm trong dạy học vật lí theo hướng phát huy tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Đỗ Thị Hồng Đượm

1859 - 0810

Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh qua dạy học kiến tạo trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Giáo, Nguyễn Thị Anh Đào