Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sử dụng phiếu quan sát để đánh giá các kỹ năng chuyên biêt môn vật lí của học sinh trung học phổ thông

Thông báo khoa học,Trường Đại học sư phạm huế, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thúc Tuấn