Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

Những tư tưởng định hình lối đi của khoa học xã hội nhân văn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính)

0866-7314

Luận về vô thường và con người Phật giáo

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, 2022
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính)

0866-7632

Luận về hiện hữu của thuyết hiện sinh

Tạp chí Triết học, 2022
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính)

MÔ HÌNH MỚI CỦA CNXH

Tạp chí Xây dựng Đảng, 2021
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Thị Thu Uyên
Liên kết: http://www.xaydungdang.org.vn/Home/nhan_quyen/2021/15708/Nhung-thanh-qua-hien-thuc-hoa-xa-hoi-XHCN-o-Viet-Nam.aspx

SỨC MẠNH NỘI SINH KIẾN TẠO XÃ HỘI XHCN Ở VIỆT NAM

Tạp chí Xây dựng Đảng, 2021
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Thị Thu Uyên
Liên kết: http://www.xaydungdang.org.vn/Home/nhan_quyen/2021/15687/Nhung-thanh-qua-hien-thuc-hoa-xa-hoi-XHCN-o-Viet-Nam.aspx

NỀN TẢNG “DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN”

Tạp chí Xây dựng Đảng, 2021
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Thị Thu Uyên
Liên kết: http://www.xaydungdang.org.vn/Home/nhan_quyen/2021/15697/Nhung-thanh-qua-hien-thuc-hoa-xa-hoi-XHCN-o-Viet-Nam.aspx

1859-0829

Màu áo xanh người lính nơi tâm dịch

Tạp chí Xây dựng Đảng, 2021
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Thị Thu Uyên (Chính)
Liên kết: http://www.xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=15680&print=true

màu xanh trong chống giặc Covid: Vì nhân dân phục vụ

Báo Thế giới và Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Thị Thu Uyên (Chính)
Liên kết: https://baoquocte.vn/mau-xanh-trong-chong-giac-covid-19-vi-nhan-dan-phuc-vu-158377.html

ĐỐI VỚI CON NGƯỜI CỦA THUYẾT HIỆN SINH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6240

1859-4743

Chuỗi giá trị bài học lấy dân là gốc

tạp chí Nhân quyền Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính)

0866-8647

Tiếp cận sự biến đổi của giá trị từ quan điểm phát triển

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, 2021
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

1859-4743

Giá trị nhân sinh: Tâm và lực của quốc gia

tạp chí nhân quyền Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng