Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Vận dụng mô hình VARK vào dạy học môn Toán lớp 2

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chính)

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn Toán lớp 4

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chính)

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng GVTH đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, NXB ĐH Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Lê Thị Kim Phi

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng GVTH đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, NXB ĐH Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thám

RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng GVTH đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, NXB ĐH Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HUY ĐỘNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH LỚP 5 QUA KHAI THÁC BÀI TOÁN

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chính), Lê Thị Kim Dung-

Dạy toán ở tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học

Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học”, trường Đại học Sư phạm Huế., 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa

Phát triển năng lực dạy học giải toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên Toán phổ thông Việt Nam, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chính)

DẠY TOÁN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC – GÓC NHÌN TỪ THỰC TIỄN

Hội thảo Khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, Trường ĐH Vinh, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chính)

Dạy toán ở tiểu học – Góc nhìn từ thực tiễn

Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học”, trường Đại học Sư phạm Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa

Dạy Toán ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chính)