Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 987-604-337-363-9

Hợp tác quốc tế về đào tạo của trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế từ năm 2004 đến năm 2019

Hội thảo khoa học quốc tế về Văn hóa và giáo dục lần thứ II (ICCE2021), 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính), Hà Viết Hải (Chính)

2233-7326

New execution model for CAPE using multiple threads on multicore clusters

ETRI Journal, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đỗ Xuân Huyền (Chính), Hà Viết Hải (Chính), Trần Văn Long, Eric Renault
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4218/etrij.2020-0201

CAPE: A Checkpointing-Based Solution for OpenMP on Distributed-Memory Architectures

Lecture Notes in Computer Science, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Long (Chính), Éric Renault, Hà Viết Hải
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-25636-4_8

Xử lý các mệnh đề về dữ liệu chia sẻ của OpenMP trên các hệ thống sử dụng bộ nhớ phân tán

Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Xuân Huyền (Chính), Hà Viết Hải, Trần Văn Long
Liên kết: http://fair.conf.vn/

Road Anomaly Detection Using Smartphone: A Brief Analysis

Lecture Notes in Computer Science, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Văn Khang (Chính), Eric Renault, Hà Viết Hải
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03101-5_8

Implementation of OpenMP Data-Sharing on CAPE

Proceeding of Ninth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2018), 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Viết Hải, Van Long Tran, Éric Renault, Xuan Huyen Do

0350-5596

TIME-STAMP INCREMENTAL CHECKPOINTING AND ITS APPLYING FOR AN OPTIMIZATION OF EXECUTION MODEL TO IMPROVE PERFORMANCE OF CAPE

Informatica-Journal of Computing and Informatics, 2018
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Văn Long (Chính), Eric Renault, Hà Viết Hải, Đỗ Xuân Huyền
Liên kết: http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/2244/1191

A New Execution Model for Improving Performance and Flexibility of CAPE

Proceeding of The IEEE 26th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing (PDP), 2018
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Van Long Tran (Chính), Eric Renault, Xuan Huyen Do, Hà Viết Hải
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8374462/

Mở rộng mô hình hoạt động của CAPE bằng cách sử dụng máy ảo

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Hà Viết Hải (Chính), Đỗ Xuân Huyền

Sử dụng nhiều tiến trình trên các nút tính toán để gia tăng hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng các máy tính đa lõi

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Hà Viết Hải (Chính), Nguyễn Cảnh Hoài Đức, Đỗ Xuân Huyền

Optimization of checkpoints and execution model for an implementation of OpenMP on distributed memory architectures.

In procceding of the 17th IEEE/ACM International Symposium On Cluster, Cloud And Grid. Madrid, Spain, 5/2017. DOI 10.1109/CCGRID.2017.119, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Van Long Tran (Chính), Eric Renault, Hà Viết Hải

Design and implementation of a new execution model for CAPE

Proceeding of The eighth International Symposium on Information and Communication Technology. Nha Trang, Vietnam, 12/2017. ACM Digital Library. DOI: 10.1145/3155133.3155199., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Long (Chính), Eric Renault, Đỗ Xuân Huyền, Hà Viết Hải