Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1612

Nâng Cao Hiệu Suất Bài Toán Phân Lớp Dữ Liệu Mất Cân Bằng Với Blsmote-Lof

Tạp chí Khoa học, 2023
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Lan Anh

1859-1612

Thuật toán NEARMISS-SF cho bài toán phân lớp dữ liệu mất cân bằng và có số chiều lớn

Tạp chí Khoa học, 2022
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Lan Anh

Đánh giá hiệu năng của các thuật toán tối ưu trong mô hình học sâu đối với bài toán phân lớp hình ảnh

Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Vĩnh Anh Nghiêm Quân (Chính), Nguyễn Lê Trung Thành, Nguyễn Thị Lan Anh

Feature Analysis and Classification of Particle Data from Two-Dimensional Video Disdrometer

Advances in Remote Sensing, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Gavrilov,S. (Chính), Kubo,M.,, Tran,V.A.,, Ngo,D.L,, Nguyen,N.G.,, Satou,K., Nguyễn Thị Lan Anh

Predicting Βeta-Turns and Βeta-Turn Types Using a Novel Over-Sampling Approach

Journal of Biomedical Science and Engineering, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh (Chính), Dang,X.T., Le,T.K.T., Saethang,T., Tran,V.A., Ngo,D.L, Gavrilov,S.

D-IMPACT: A Data Preprocessing Algorithm to Improve the Performance of Clustering

Journal of Software Engineering and Applications, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tran,V.A. (Chính), Hirose,O., Saethang,T., Nguyễn Thị Lan Anh, Dang,X.T., Le,T.K.T., Ngo,D.L

Predicting residue contacts for protein-protein interactions by integration of multiple information

Journal of Biomedical Science and Engineering, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Le,T.K.T. (Chính), Hirose,O., Tran,V.A., Saethang,T., Nguyễn Thị Lan Anh, Dang,X.T., Ngo,D.L

Improving the Prediction of Protein-Protein Interaction Sites Using a Novel Over-Sampling Approach and Predicted Shape Strings

Annual Review & Research in Biology, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh (Chính), Hirose,O., Dang,X.T., Le,T.K.T., Saethang,T., Tran,V.A., Kubo,M.

A novel over-sampling method and its application to miRNA prediction

2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Dang,X.T. (Chính), Hirose,O., Saethang,T., Tran,V.A., Nguyễn Thị Lan Anh, Le,T.K.T., Kubo,M.
Liên kết: https://doi.org/10.4236/jbise.2013.62A029

1347-6297

A Novel Over-Sampling Method and its Application to Cancer Classification from Gene Expression Data

Chem-Bio Informatics Journal, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dang,X.T. (Chính), Hirose,O.,, Bui,D.H., Saethang,T., Tran,V.A., Nguyễn Thị Lan Anh, Le,T.K.T.
Liên kết: https://doi.org/10.1273/cbij.13.19

0022-1759

PAAQD: Predicting immunogenicity of MHC class I binding peptides using amino acid pairwise contact potentials and quantum topological molecular similarity descriptors

Journal of Immunological Methods, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Saethang,T. (Chính), Hirose,O., Kimkong,I., Tran,V.A., Dang,X.T., Nguyễn Thị Lan Anh, Le,T.K.T.